• Pokój 2 osobowy plus dostawka

  Pokoje 2 osobowe plus dostawka

 • Pokój 3 osobowy

 • Pokój 4 osobowy

  Pokoje 4 osobowe

 • Apartament 3 pokojowy

 • Apartament 2 pokojowy 4 osobowy

 • Apartament 1 pokojowy 5 osobowy

 • Apartament 1 pokojowy 4 osobowy

 • Pokój 2 osobowy

  Pokoje 2 osobowe

 • Apartament 1 pokojowy 2 osobowy

Zasady

Dzieci do lat 3 w łóżku z rodzicami stała opłata 40zł/dobę.

Dostawka w pokojach,jeśli jest taka możliwość 70zł/dobę.

Cena pobytu nie obejmuje opłaty miejscowej zgodnej z uchwałą Rady Miasta Wisły -       3 zł/osobę/dobę. 

Wystawiamy faktury vat.

Rezerwacje

Wszystkie rezerwacje przyjmujemy emailowo lub poprzez formularz rezerwacyjny. Gość Obiektu nie może przekazywać rezerwacji i pokoju hotelowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.Prosimy dokładnie przemyśleć datę i czas pobytu, ponieważ termin jest wiążący dla obu stron. Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 30-50 % ogólnej kwoty rezerwacji. W przypadku niepojawienia się do godziny 21.00 lub niepoinformowania o późnym przyjeździe rezerwacja zostaje anulowana tzw.”NO SHOW”, a zadatek przepada w całości.

Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację regulaminu obowiązującego w naszym pensjonacie.

Polityka prywatności – RODO
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
A. Administratorem danych osobowych jest – Maciej Świercz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
FHU JODA Maciej Świercz z siedzibą w Wiśle przy ulicy 11 Listopada 18, numer NIP 6751250433, Regon
240603847, tel. 500-414-866, adres e-mail: luizawisla@gmail.com, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju(dalej Administrator danych osobowych).
B. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Obiekt przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych
celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe
pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy lub od naszych partnerów z portali
rezerwacyjnych, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.
a) W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania
innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
1. Imię i Nazwisko;
2. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
3. Numer telefonu;
4. Adres e-mail;
5 Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
6. Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
7.Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
8. Informacje dotyczące narodowości;
9. Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane
dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
10.Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub
opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek (opłata miejscowa).
b)W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
1. Imię i Nazwisko;
2. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
3.Numer telefonu;
4.Adres e-mail;
5.Numer rezerwacji;
6.Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
c) W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego,
takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
1.Imię i nazwisko;
2. Firma;
3.Adres zamieszkania lub adres siedziby;
4. Numer NIP;
5. Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z
obowiązków wynikających z prawa;

d) W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili
sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
1. Imię i nazwisko;
2. Adres e-mail;
C. Administrator danych osobowych nie zbiera danych wrażliwych.

D. Wymóg podania danych osobowych
1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych
przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie
korzystania z usług.
2. Aby zlecić usługę w Obiekcie, konieczne jest podanie danych wskazanych w pkt Ba niniejszej polityki
prywatności.
3. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych
prawem podatkowym — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
4. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest
podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub
wysłać potwierdzenia rezerwacji.
E. Dane osobowe Administrator danych osobowych pozyskuje również od partnerów z portali rezerwacyjnych
(booking.com, nocowanie.pl itp.), jeśli klient uprzednio wyraził odpowiednią zgodę.
F. Administrator danych osobowych podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych swoich
klientów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”,
lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną
nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe
przetwarzamy przez okres:
1. Maksymalnie 28 dni od dnia zawarcia umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu
zawarcia i wykonania umowy;
2. 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami,
czy też nie);
3. 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi,
a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
4. 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa
podatkowego;
5.do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat
— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
G. Klientom w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści
swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych. W tym celu
należy przesłać prośbę na adres luizawisla@gmail.com lub zgłosić taką prośbę telefonicznie pod numerem
500-414-866, jak również drogą pocztową na adres: Willa Luiza, ul. 11 Listopada 18, 43-460 Wisła.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych
osobowych.
2. Obiekt zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do
usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania
rezerwacji usługi.

3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez gości.
4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej Obiektu:
www.luizawisla.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

REGULAMIN dostępny jest tutaj.

TEL. +48 500 414 866